Nieuws

26 oktober 2020

OPENBAAR VERVOERPLAN 2021 GOEDGEKEURD DOOR VERVOERREGIO LIMBURG

26 oktober - De Limburgse vervoerregioraad keurde vandaag het nieuwe openbaarvervoerplan voor de vervoerregio Limburg officieel goed. 33 gemeenten stemden positief in met dit plan dat het toekomstige openbaar vervoernetwerk uittekent. “De vervoerregio heeft samen met de Limburgse steden, gemeenten en de provincie hard gewerkt aan een zo optimaal mogelijk plan met integratie van een goed uitgebouwd openbaar vervoernet, doorstromingsoplossingen en halte-inplanting”, zegt Sven Lieten, covoorzitter van vervoerregio Limburg. De invoering is voorzien voor januari 2022.

Limburgse meerderheid stemt voor

De vervoerregioraad had het openbaarvervoerplan 2021 (OV-plan) op maandag 15 juni al voorlopig goedgekeurd. Daarna werd het plan ter kennisgeving aan de gemeenteraden voorgelegd en konden alle Limburgse steden en gemeenten en de provincie hun advies indienen om het OV-plan te optimaliseren. Niet alle Limburgse steden en gemeenten waren in juni te vinden voor de nieuwe plannen. Zo waren er bezorgdheden over de aansluiting van de OV-netten in bepaalde zones en over het vervoer op maat. Op basis van de uitgebreide adviesronde werd het plan aangepast en vandaag met een meerderheid van de stemmen definitief goedgekeurd. “We zijn blij dat we nu op één lijn zitten en de mobiliteit in onze provincie duurzaam kunnen verbeteren. We hebben nu bewezen dat we door rekening te houden met de behoeften en belangen van de verschillende steden en gemeenten tot een gedragen mobiliteitsoplossing kunnen komen. Limburg is een voorbeeld voor heel Vlaanderen en daar zijn we trots op”, aldus Bert Lambrechts, gedeputeerde mobiliteit bij Provincie Limburg en covoorzitter van de vervoerregio.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters reageert tevreden: "Als Vlaams minister van Mobiliteit heb ik het afgelopen jaar de opmaak van het nieuw openbaarvervoerplan in onze provincie van nabij gevolgd en liet ik mij steeds op de hoogte houden over de evoluties. Zo kwamen ook de bezorgdheden over de aansluiting van de Openbare Vervoernetten in bepaalde zones en over het ‘Vervoer op Maat’ tot bij mij. Ik heb alle begrip voor de vele bezorgheden en ondersteun ook de vraag naar een ruim aanbod met een voldoende hoge frequentie in alle regio’s in Vlaanderen en uiteraard in Limburg. Dat nu ook het Maasland (Kinrooi, Maaseik en Dilsen-Stokkem) en de verbinding uit Stokrooi kunnen blijven rekenen op een halfuur-frequentie vind ik positief. Het aanbod wordt zo nog beter afgestemd op de vervoersvraag van de reiziger. De plaatsen die minder goed ontsloten zijn door het openbaar vervoer krijgen vervolgens een oplossing via ‘Vervoer op Maat’: publieke en private vervoersopties zoals collectieve taxi’s en buurtbussen, maar ook deelsystemen. Vanuit Vlaanderen heb ik als minister van Mobiliteit bijkomende middelen kunnen voorzien voor het ‘Vervoer op Maat’, daarvan komt een belangrijk deel naar Limburg, zodat het bedrag van 5,4 mio elk jaar groeit tot 10,3 mio in 2024 om hiermee vervoersarmoede te vermijden. Dit nieuwe Openbare Vervoerplan maakt dat Limburg klaar is om de sprong te maken naar ‘combimobiliteit’, waar ik deze legislatuur 105 miljoen euro uittrek voor de realisatie van 1.000 Hoppinpunten in Vlaanderen. Ik hoop dat veel steden en gemeenten in Limburg snel een dossier indienen, want zij hebben de sleutel in handen om veel middelen naar Limburg te trekken.”

Evenwichtig plan voor de hele vervoerregio

Van in het begin heeft vervoerregio Limburg maximaal gestreefd naar een evenwichtig plan waarbij de noden van iedere gemeente, streek of regio zo optimaal en efficiënt mogelijk worden ingevuld, binnen de contouren van budgetneutraliteit en de principes van basisbereikbaarheid. “Uiteraard kijkt elke gemeente in hoeverre het plan tegemoetkomt aan de eigen vervoersbehoeften. Dat begrijpen we en we geven daar ook in de mate van het mogelijke gehoor aan. Daarom vormen we één vervoerregio, om samen onze mobiliteit, zowel binnen als buiten de gemeenten, op regionaal vlak te optimaliseren. Ik geloof dat we daar met het aangepaste vervoerplan in zullen slagen”, zegt Sven Lieten, covoorzitter van de vervoerregio. Op basis van de recente doorrekeningen van De Lijn levert het plan een reizigerswinst van 2,6% op.

Aanpassingen gaven de doorslag

Het OV-plan 2021 werd op een aantal niveaus aangepast om maximaal mogelijk tegemoet te komen aan de vragen van de Limburgse steden en gemeenten. Zo is er een aanpassing doorgevoerd om Kinrooi, Dilsen-Stokkem en Maaseik met een halfuur-frequentie te verbinden met Genk. Lijn 51 (Hasselt-Heusden-Zolder) zal opnieuw Bolderberg bedienen. Ook de verbinding met Stokrooi komt op een halfuur-frequentie. De impact van het wegvallen van de snellijnen in het Maasland en Noord-Limburg is bijgesteld door het herbekijken van de aansluitingen op de treinverbindingen naar onder andere Antwerpen en Brussel. Maar niet aan alle vragen kan worden tegemoetgekomen omwille van budgetneutraliteit. De openstaande vragen staan op de wensenlijst die integraal deel uitmaakt van het OV-plan. Indien er bijkomend budget vrijkomt of bij evaluaties kunnen deze wensen worden meegenomen. Alle adviezen van de steden, gemeenten en de provincie op het OV-plan, inclusief de reactie van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en De Lijn, werden als bijlage van het plan opgenomen.

Vervoer op maat wordt verder geconcretiseerd op vraag van de steden en gemeenten

Het vervoer op maat vormt een belangrijk sluitstuk van het OV-plan 2021. Voor de plaatsen die niet of minder goed gedekt zijn door het treinnet en het reguliere busnet moet het vervoer op maat oplossingen bieden via bijvoorbeeld collectieve taxi’s en buurtbussen, maar ook deelsystemen zoals deelauto’s en deelfietsen. Gemeenten hebben concreet gevraagd om hierbij te voorzien in een gebiedsdekkend systeem. Essentiële randvoorwaarden bij de verdere uitwerking zijn de tariefintegratie, om de drempel voor de reizigers te verlagen, en vervoer op maat voor trajecten die in het weekend of tijdens de schoolvakanties geen vaste busdienst hebben. De voorbije maanden is heel wat informatie verzameld over de wijze waarop vervoer op maat in Limburg gebiedsdekkend kan worden georganiseerd. 23 marktpartijen - aanbieders van flexvervoer, doelgroepenvervoer en deelmobiliteit - hebben aangegeven hoe ze vervoer op maat kunnen opzetten en wat daarbij belangrijke randvoorwaarden zijn. Op basis van het bijkomende budget voor vervoer op maat worden deze inzichten de komende maanden door de vervoerregioraad verder geconcretiseerd naar bestekrichtlijnen die aan de nieuwe vervoersautoriteit (mobiliteitscentrale) zullen worden overgemaakt. De mobiliteitscentrale zal een website en app ontwikkelen waarmee de Limburger in de toekomst zijn reis kan plannen en boeken met zowel de flexbus als met deelsystemen (fiets en auto). Deze digitale middelen worden ondersteund door een klassieke telefooncentrale.

Burgers kunnen tot 30 oktober toekomstige mobiliteitsvisie mee vormgeven

Naast het OV-plan buigt de vervoerregioraad zich ook over een regionaal mobiliteitsplan voor de lange termijn. Daarin wordt de globale toekomstvisie op de mobiliteit voor de hele provincie vastgelegd. Niet alleen voor het openbaar vervoer, maar ook voor het wegen-, fiets- en logistiek netwerk. Alle Limburgers kunnen tot 30 oktober hun suggesties en ideeën over duurzame mobiliteit in hun provincie meegeven via het online platform limburg.vervoerregio.net.

Basisbereikbaarheid: vraaggestuurde mobiliteitsvisie vanuit de vervoerregio’s

Vervoerregio Limburg bestaat sinds 2019 en is een van de 15 vervoerregio’s die werd opgericht in het kader van basisbereikbaarheid, de nieuwe Vlaamse visie op mobiliteit. Basisbereikbaarheid vertrekt vanuit een vraaggestuurd mobiliteitsaanbod en zet in op combimobiliteit: het combineren van verschillende vervoermiddelen. Vlaanderen versterkt daarvoor onder meer het openbaar vervoersaanbod op overbevraagde lijnen en bouwt onderbenutte bus- of tramlijnen af. Die efficiëntieoefening zorgt voor meer comfort op drukke lijnen en zet de beschikbare middelen voor mobiliteit in Vlaanderen optimaal in. Basisbereikbaarheid ondersteunt tegelijk de Vlaming om alle beschikbare vervoersopties te verkennen en te gebruiken: openbaar vervoer, fiets, wagen, deelsystemen, … Zo bouwen we samen mee aan de modal shift in Vlaanderen. De 42 Limburgse steden en gemeenten vormen samen één - en bovendien de grootste - vervoerregio.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief