Nieuws

31 mei 2024

Opmaak GRUP gestart voor betere A8 in Halle

Halle, 31 mei 2024 – De opmaak van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Landschappelijke inpassing A8’ is gestart. De startnota van dit GRUP beschrijft drie alternatieven voor de landschappelijke inpassing van de weg die verder bestudeerd zullen worden. Ook worden drie varianten met een lokale verbindingsweg mee onderzocht. De Vlaamse Regering keurde de startnota goed.

De kruispunten met verkeerslichten op de A8 zorgen dagelijks voor ongewenste verkeerssituaties en files tot aan en op de Ring rond Brussel. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties, sluipverkeer, geluidsoverlast en een slechte leefkwaliteit voor de bewoners van Halle. De weg belemmert ook de verbinding tussen de woonwijken in Halle en de open ruimte. Om deze problemen aan te pakken werkt De Werkvennootschap sinds 2022 aan een veilige en duurzame oplossing voor de A8 en haar omgeving.

Een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan

“Via verschillende onderzoeken, waaronder een milieueffectenonderzoek, wegen we de komende twee jaar de verschillende mogelijkheden met elkaar af. Op die manier formuleren we een onderbouwd antwoord op de verschillende vragen die leven over veilige oversteekplaatsen, een kwaliteitsvol en veilig netwerk voor alle vormen van verkeer, doorstroming, het aansluitingscomplex aan de Welkomstlaan en de ecologische verbinding langs de A8. Ook de varianten met een lokale verbindingsweg worden hierbij verder onderzocht” aldus de Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

“Om de A8 opnieuw in te richten volgens één van de alternatieven zoals die in de voorstudie gedefinieerd werden, is er een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) nodig. Daarvoor hebben we vandaag de procedure opgestart, en hebben we met de Vlaamse Regering de startnota goedgekeurd. Een goede landschappelijke inpassing van de weg is prioritair. Dat is niet alleen erg belangrijk voor de omgeving, maar ook voor alle omwonenden, zowel mens als dier.” aldus de Vlaams minister van Omgeving.

Publieke raadpleging

De publieke raadpleging maakt deel uit van de GRUP-procedure en vindt binnenkort plaats. De startnota van het GRUP ‘Landschappelijke inpassing A8’ ligt vanaf dan ter inzage. In het kader van deze publieke raadpleging vindt dan ook een publieksmoment plaats.

Er wordt naar gestreefd een GRUP af te ronden ten laatste tegen eind 2026. In de periode 2026-2029 wordt de aannemer aangesteld en de omgevingvergunningsaanvraag ingediend. De start van de uitvoering van de werken is voorzien in 2029.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief