Nieuws

30 september 2022

Septemberverklaring 2022

Tijdens de septemberverklaring werd de begrotingsopmaak van de Vlaamse Regering voorgesteld. Voor Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters was het belangrijk om voor de geplande projecten binnen haar domein het investeringsritme aan te houden. “Wanneer we over infrastructuurwerken praten, praten we ook over (verkeers)veiligheid”, aldus minister Peeters. “Denk maar aan de aanpak van gevaarlijke punten, de (her)aanleg van veilige en comfortabele fietspaden en het onderhoud van ons wegennet en onze kunstwerken, denk maar aan bruggen en tunnels. Naar aanleiding van de fors toegenomen bouwindexen en prijsherzieningen, waren extra middelen noodzakelijk.” Ook voor waterbeheersing, leerlingenvervoer en de omslag naar meer duurzaamheid krijgt minister Peeters extra middelen toegekend.

Investeringsritme aanhouden

De stijgende grondstof- en brandstofprijzen manifesteren zich ook binnen de infrastructuurwerken van de overheid. 

“Niet enkel worden we geconfronteerd met een historische onderhoudsachterstand van ons wegennet en onze kunstwerken, ook wat verkeersveiligheid betreft moeten we ons investeringsritme aanhouden. We houden dat investeringsritme op peil door een extra van 285 miljoen euro voor investeringen en onderhoud te voorzien. Dit om de gestegen bouwkosten op te vangen.”

Waterbeheersing

“De klimaatveranderingen zijn voor iedereen merkbaar, denk maar een de waterbom van vorig jaar en de extreme droogte dit jaar”, aldus minister Peeters. Een versnelling van de investeringen in waterbeheersing is noodzakelijk. “We voorzien 60 miljoen euro extra om Vlaanderen te wapenen tegen extreme regenval.”

Leerlingenvervoer

Het leerlingenvervoer is in Vlaanderen een oud zeer. Dankzij extra financiële middelen van minister Peeters kon voor heel wat leerlingen de ritduur al ingekort worden. 

“Voor leerlingenvervoer voorzien we 11,4 miljoen euro extra in 2023 en vanaf 2024 25 miljoen euro extra recurrent. Zo kunnen we blijvend extra bussen en minibussen inleggen om ook de komende schooljaren de maximale ritduur van 90 minuten te halen voor elke leerling."

Verledding

Door de nog resterende verlichting op autosnelwegen om te bouwen naar LED kan een besparing gerealiseerd worden van 2,8 GWh. 

“We zetten verder in op die verledding van onze autosnelwegen en voorzien 15 miljoen euro extra. Zo komt het totale budget voor 2023 voor de ombouw naar LED-verlichting op onze autosnelwegen op 25 miljoen euro.” 

Wat de gewestwegen betreft is minister Peeters al aan een grote verleddingsoperatie bezig. Dit om tegen 2025 langs alle gewestwegen LED-verlichting te hebben.

De Lijn

Ook vervoersmaatschappij De Lijn kan rekenen op 50 miljoen euro om o.a. het aanbod van De Lijn op peil te houden.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief