Nieuws

3 januari 2024

Vlaams minister Lydia Peeters brengt plaatsbezoek aan Dendervallei en pleit voor Vlaams Waterzekerheidsfonds

“Verdere volgehouden investeringen in waterbeheersing zijn aan de orde”

De afgelopen dagen werd Vlaanderen opnieuw geconfronteerd met hoge regenval, zo werden er al heel wat alarmdrempels van waterlopen overschreden en zijn er nog buien op komst. Een sterke afvoer- en peilstijgingen worden verwacht, de beken en grachten staan vol, en ook de bodem is verzadigd. In Oost-Vlaanderen werd het provinciaal rampenplan afgekondigd. “We moeten Vlaanderen nog verder wapenen tegen dergelijke extreme weersfenomenen. Verdere volgehouden investeringen in waterbeheersing van onze waterlopen zijn aan de orde. We moeten leren leven met water, ruimte (terug)geven aan water, en waar nodig bijkomende harde maatregelen voorzien. Specifiek voor de Denderstreek leggen we het voorkeursalternatief van het Strategisch Plan ‘Ruimte voor Water’ in 2024 op de tafel van de Vlaamse Regering. Daarnaast pleit ik opnieuw voor het oprichten van een Vlaams Waterzekerheidsfonds, dat legislatuur-overschrijdend werkt. Enkel zo kunnen we de historische achterstand wegwerken”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

De Dendervallei is zeer gevoelig voor overstromingen omdat ze in een heuvelachtig gebied ligt. Daardoor stroomt het water snel af en komt het sneller in de rivier terecht. Het water komt van opwaarts, van Wallonië, en van heel wat zijbeken in Vlaanderen. Daardoor wordt er veel water verzameld en is de Dender gevoeliger voor overstromingen.

De problematiek in de Dendervallei is complex. Overstromingen hebben een grote impact op de bebouwing in de vallei, op economische activiteiten en op de natuur. Er moeten dus heel wat factoren in beschouwing genomen worden. 

“Samen met collega Zuhal Demir (bevoegd voor departement Omgeving) leggen we in het voorjaar 2024 aan de Vlaamse Regering een definitief plan voor, en willen dat de verschillende actoren in de vallei dit plan steunen. Daarom betrekken we hen ook in de opmaak ervan: we luisteren naar bezorgdheden, naar toekomstplannen en naar ideeën en werken samen het Strategisch Plan ‘Ruimte voor Water’ uit. Alle voorstellen worden ook onderzocht en vervolgens beoordeeld in een strategisch Milieueffectenrapport (MER) en in andere analyses. Ook dit neemt tijd in beslag”, duidt minister Peeters.

Meer info over het Strategisch Plan: https://ruimtevoorwater.be/

Aangepast vergunningenbeleid

Op het Vlaamse gedeelte van de Dender zijn er 8 stuwsluiscomplexen aanwezig tussen Geraardsbergen en Dendermonde. Het vervangen van de stuwen van Geraardsbergen, Idegem, Pollare, Denderleeuw, Teralfene (afschaffing) en Aalst maakt onderdeel uit van het stuwenprogramma. Er werd reeds 76,5 miljoen euro voorzien voor de uitvoering van de werken op de Dender. Om alle stuwen te renoveren is 45 miljoen euro aan bijkomende investeringen noodzakelijk.

Helaas botst de Vlaamse Waterweg nv vandaag op het vergunningenbeleid. Om aan een stuwcomplex te beginnen, moet er in Vlaanderen eerst een milieueffectenrapport worden opgemaakt en daarna moet een omgevingsvergunning worden afgeleverd, waartegen telkens geprocedeerd kan worden. Zo werd er al te vaak beroep aangetekend tegen de verkregen vergunningen. Minister Peeters pleit ervoor dat bij noodzakelijke openbare werken het algemeen belang primeert in functie van de veiligheid.

Waterzekerheidsfonds

Deze legislatuur heeft minister Lydia Peeters de budgetten voor waterbeheersing voor de bevaarbare waterwegen in beheer van De Vlaamse Waterweg nv verdubbeld. Zo werden de investeringsmiddelen opgetrokken door de minister van 60 miljoen euro naar meer dan 120 miljoen euro per jaar. De afgelopen jaren is er ook verder geïnvesteerd in waterveiligheid en in verder structureel onderhoud aan sluizen, oevers, onderhoudsbaggerwerken, …

De waterbom die in juli 2021 het oosten van ons land trof en voor ongeziene catastrofale menselijke en materiële schade zorgde, toonde opnieuw de kwetsbaarheid aan van Vlaanderen. Naar aanleiding van de waterbom legde het expertenpanel Hoogwaterbeveiliging het advies ‘Weerbaar Waterland: Ons voorbereiden op wat al gebeurt’ aan de Vlaamse Regering voor.

“Het expertenpanel Hoogwaterbeveiliging, stelde in haar rapport Weerbaar Waterland voor om een Waterzekerheidsfonds op te richten. Om iedereen in Vlaanderen te verzekeren van droge voeten zijn er verdere, grote investeringen nodig. De totale investeringsbehoefte omvat ca. 1,3 miljard euro. Daarom is het noodzakelijk om nu werk te maken van een Vlaams Waterzekerheidsfonds, dat legislatuur-overschrijdend werkt. Enkel zo kunnen we de historische achterstand verder wegwerken”, besluit minister Peeters.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief