Nieuws

18 mei 2020

Vlaams minister Lydia Peeters investeert dit jaar volop in Antwerpen

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) maakt de investeringen binnen haar beleidsdomein voor 2020 bekend. Er wordt in 2020 maar liefst 2,2 miljard euro aan investeringen voorzien over alle entiteiten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken heen. “Mijn beleidsdomein is bij uitstek een domein met heel wat investeringen en ze vormen een belangrijke motor van onze Vlaamse economie. Net daarom houden we dat hoog investeringsritme in 2020 aan, ondanks de coronacrisis. We investeren 2,2 miljard in 924 uiteenlopende projecten waarvan ook heel wat Antwerpse projecten”, zegt Lydia Peeters.

Investeringsprojecten in het regeerakkoord

Het regeerakkoord stelt een hoog investeringsritme voorop met een aantal belangrijke investeringsprojecten. In 2020 wordt ook beduidend meer budget gereserveerd voor de Antwerpse projecten die opgenomen werden in het regeerakkoord.

Voor Antwerpen zijn alle ogen vooral gericht op de Oosterweelwerken. Dit jaar ligt de nadruk enerzijds op de voorbereidende werken op Linkeroever en het klaarmaken van de E17 en E34. Anderzijds zal er in 2020 vooral geïnvesteerd worden in flankerende maatregelen met het oog op de start van de hoofdwerken. Hiervoor wordt in totaal meer dan 165 miljoen euro uitgetrokken. Daarnaast wordt er 3,5 miljoen euro geïnvesteerd in de studie van de Tweede Tijsmanstunnel waarmee een eerste concrete aanzet gegeven wordt voor de uitbouw van het Haventracé.

Voor de ombouw van de A12 tot autosnelweg wordt er een budget van 1 miljoen euro voorzien voor een vervolgstudie, conceptontwerp en planMER.

Knoop zuid, of de spaghettiknoop, is vandaag een belangrijke aansluiting van de stad met de Ring en de A12. Tegelijk zorgt het ook voor een verbinding tussen de Ring en de A12. In 2020 wordt er een studie gestart voor de heraanleg van de Knoop zuid, een investering van 1,6 miljoen euro.

Daarnaast worden nog enkele andere grote projecten opgestart, bijvoorbeeld :

Voor de herinrichting van de stationsomgeving en de Arsenaaltunnel in Mechelen wordt een studie van 250.000 euro voor de Arsenaaltunnel en bijna 3 miljoen euro aan werken voor de stationsomgeving voorzien op het GIP 2020.

In het kader van een masterplan voor het Stedelijk Plateau in Turnhout wordt voor het zuidelijke deel van de Ring rond Turnhout (R13) ter hoogte van het stadspark een tunnel gelegd met oog op een verbeterde doorstromings- en verdeelfunctie en een vermindering van de barrièrewerking van de Ring. Om dit te realiseren zal er 250.000 euro geïnvesteerd worden in een studie.

Watergebonden investeringen

De watergebonden investeringen van de Vlaamse Waterweg op het GIP betreffen bijna 285 miljoen euro. Ook in de provincie Antwerpen wordt er fors geïnvesteerd in deze infrastructuur

Om de verwachte groei van containertrafiek tot 2030 op te kunnen vangen, wil de Vlaamse Regering extra mogelijkheden voor containerbehandeling in het havengebied Antwerpen voorzien. Voor de realisatie van die extra containercapaciteit (ECA) zal er in 2020 voor meer dan 1,2 miljoen euro geïnvesteerd worden in een raamcontract voor de verwerving van meerdere Projectbesluiten volgend op het voorkeursbesluit.

Om de modal shift binnen het goederenvervoer, van weg naar water, te kunnen verwezenlijken, zal Lydia Peeters 48 miljoen euro investeren in het verhogen van de bruggen over het Albertkanaal. Zowel de bruggen in Antwerpen als in Limburg zullen verhoogd worden tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m zodat binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot kunnen doorvaren. Onder andere de Hoogmolenbrug, in het zuiden van de gemeente Schoten, zal verhoogd worden voor een bedrag van 1,8 miljoen euro.

Naast voormelde projecten uit het regeerakkoord, worden er nog talrijke andere watergebonden investeringen gedaan in 2020 :

Er zal bijkomend nog 285 miljoen euro geïnvesteerd worden in andere watergebonden infrastructuur zoals jaagpaden, kanaalverbredingen en het vernieuwen van oevers van en langs het Albertkanaal. Tot slot wordt voor de bouw van de Nieuwe Royerssluis dit jaar 34 miljoen euro voorzien en wordt voor de Kieldrechtsluis opnieuw een beschikbaarheidsvergoeding betaald van 18 miljoen euro naast een investering van 1,35 miljoen euro in PV installatie.

Er zijn daarnaast nog verschillende andere watergebonden projecten waaronder:

 • Vernieuwen van de oevers tussen Kruiningenstraat en Brug van den Azijn in Schoten voor een bedrag van meer dan 8,5 miljoen
 • Aanleg wachtdok Schelde-Rijnkanaal voor een bedrag van 4 miljoen

Verkeersveiligheid

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters beschouwt verkeersveiligheid als een topprioriteit binnen haar beleid. Naast communiceren en sensibiliseren via diverse campagnes, is ook het investeren in infrastructuur essentieel om de verkeersveiligheid te verhogen. Hiervoor trekt de minister in Antwerpen 22 miljoen euro uit en dit voor diverse grote en kleine ingrepen.

Specifiek zal er bijna 6 miljoen euro geïnvesteerd worden in het verkeersveilig maken van verschillende gevaarlijke punten in de provincie Antwerpen, oa.

 • Aanpassen kruispunten Heistraat en Jules Moretuslei incl. verkeerslichten
 • Heraanleg kruispunt N122 Kalmthoutsesteenweg - De Pretlaan in Kapellen
 • Aanleg fietstunnel thv kruispunt N174 Nieuwe Baan - Hezemeer in Laakdal
 • Heraanleg kruispunt N116 Kromstraat – Kastanjelaan in Ranst

Ook blijft handhaving een belangrijk speerpunt in het streven naar een zo hoog mogelijke verkeersveiligheid. Hiervoor is voor heel Vlaanderen een investering van meer dan 14 miljoen euro voorzien voor de installatie van trajectcontroles, de opstart van het ombouwen van de huidige camera’s naar digitale camera’s en de bewaking in het kader van dynamisch verkeersmanagement.

Daarenboven wil de minister ook luisteren naar de vragen van lokale besturen m.b.t. handhaving van snelheidsregimes. Hiervoor wordt 1,4 miljoen euro voorzien in 2020.

Minister Lydia Peeters vindt het ook belangrijk om aan te stippen dat er voor 2020 een aanzienlijk bedrag van 3,5 miljoen euro voorzien is voor de aanpak van parkings langs de snelwegen in functie van het strategisch netplan en de voortzetting van het bewakingscontract als maatregel in kader van transmigratieproblematiek.

Tot slot wordt er ook ingezet op subsidies voor veilige schoolomgevingen. Zo werd in 2020 tot op vandaag al een totaalbedrag van 2,3 miljoen euro besteed. Concreet voor de provincie Antwerpen werd aan 31 gemeenten een subsidie gegeven voor meer dan 550.000 euro.

Investeringen in infrastructuur

Minister Lydia Peeters investeert forse bedragen in het onderhoud en de vernieuwing van infrastructuur. Ook voor de provincie Antwerpen staan er heel wat projecten op de planning: “Een grote hoeveelheid aan infrastructuur vraagt ook een grote hoeveelheid van investeringen. In 2019 werd er 145 miljoen euro geïnvesteerd in fietsinfrastructuur. Dat trekken we nu op tot 180 miljoen euro in 2020. Hiervan wordt er 23 miljoen euro geïnvesteerd in de fietsinfrastructuur in de provincie Antwerpen.”

Een zeer omvangrijk fietsproject is de heraanleg van het kruispunt Grote Steenweg met de R10 voor meer dan 4,2 miljoen euro waarbij het aandeel voor de fiets 2,8 miljoen euro bedraagt. Daarnaast zal er ook 1 miljoen euro geïnvesteerd worden in de aanleg van fietspaden in Laakdal.

Voor de weginfrastructuur wordt 186 miljoen euro voorzien voor het structureel onderhoud van de Vlaamse wegen. De doorstromingsprojecten op het investeringsprogramma vertegenwoordigen een som van 97 miljoen euro. Wat betreft structureel onderhoud van de wegen in de provincie Antwerpen worden er diverse projecten voorzien, dit voor een totaalbedrag van meer dan 26 miljoen euro. Zo worden de rijbaan en fietspaden van de havenwegen (Scheldelaan + Noorderlaan) structureel aangepakt waarvoor een budget voorzien is van bijna 9,3 miljoen euro voor beide projecten samen, alsook een structureel onderhoud op de A1 in Mechelen voor een bedrag van bijna 2,8 miljoen euro.

Er staan ook verschillende doorstromingsprojecten in Antwerpen op de planning, goed voor 13 miljoen euro. Bijvoorbeeld het kruispunt Grote Steenweg op de R10 in Antwerpen wordt heringericht voor een bedrag van 4,2 miljoen euro.

Tot slot wordt er dit jaar 17,5 miljoen geïnvesteerd oa. in de Beveren- Tijsmans-, Kennedy- en Craeybeckxtunnel.

Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in andere kunstwerken. Zo zal de brug van de N139 over het kanaal in Arendonk aangepakt worden met een budget van 610.000 euro. Deze brug staat op de lijst van de prioritaire kunstwerken.

Openbaar vervoer

In 2020 wordt algemeen een van de grootste investering ooit in rollend materieel gedaan voor meer dan 83 miljoen euro met o.a. hybride bussen (42 miljoen euro), trams (32 miljoen euro), oplaadsystemen E-bussysteem (3 miljoen euro). Met een investering van 60 miljoen euro, wordt er ook een inhaalbeweging gedaan op de onderhoudsachterstand op de sporen en het tractienet van trams.

Wat betreft het openbaar vervoer in de provincie Antwerpen, wordt er eveneens expliciet geïnvesteerd in 3 belangrijke projecten :

 • Operationalisering van niet gebruikte pre-metrostations in Antwerpen voor een bedrag van 722.000 euro
 • Een studie voor de doortrekking pre-metro Bisschoppenhoflaan in Antwerpen waarvoor een half miljoen voorzien is.
 • Verhuis van de stelplaats voor de bussen van VVM De Lijn in Zurenborg naar de luchthaven, en wat betreft het onderhoud naar de stelplaats in Rumst. Voor deze herschikking is 10 miljoen euro uitgetrokken.

Minister Lydia Peeters zal op grondgebied Antwerpen ook mee investeren in het spoor, met name door de Vlaamse spoorprioriteiten. Hiervoor wordt voor heel Vlaanderen 10,5 miljoen euro geïnvesteerd, concreet in relatie tot de provincie Antwerpen :

 • Seinen spoorbundels havengebied Antwerpen
 • Elektrificatie L15 Zonhoven – Balen
 • Studie voor L52 Puurs – Dendermonde

Klimaat en geluid

In 2020 wordt een bedrag van bijna 2,4 miljoen euro geïnvesteerd in de provincie Antwerpen in maatregelen in kader van klimaat en geluid. Dit omvat o.a. geluidsschermen, zoals op de E313 ter hoogte van de tuinwijk in Borgerhout waar 500.000 in geïnvesteerd zal worden in 2020. Tot slot zijn er ook investeringen in het omschakelen naar LED-verlichting op autosnelwegen en aansluitend op gewestwegen.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief