Nieuws

29 oktober 2021

Vlaams minister Lydia Peeters komt met plan van aanpak voor belangrijkste tunnels in Vlaanderen

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters investeert deze legislatuur 200 miljoen euro in de dringende vernieuwingen op kortere termijn van de tunnels. “Gezien de ouderdom van deze tunnels en de historische achterstand aan onderhoudswerken in het verleden, dringen investeringen zich op”, aldus minister Peeters. Voor de volledige renovatie van de Antwerpse tunnels is het wachten op de oplevering van de nieuwe Scheldetunnel.

Er zijn aanzienlijke investeringen nodig in de Vlaamse tunnels die in het beheer zijn van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Een veranderd verkeersbeeld, strengere veiligheidsvoorschriften, nieuwe verwachtingen, hogere eisen naar betrouwbaarheid en beschikbaarheid, … leidden ertoe dat grondige renovaties zich opdringen. “De komende jaren geven we prioriteit aan de renovatie van vijf tunnels die deel uitmaken van het zogenaamde trans-Europese wegennet (TEN-T): de Beverentunnel, de Tijsmanstunnel, de Kennedytunnel, de Craeybeckxtunnel en de Vierarmentunnel. Om deze tunnels conform de richtlijn te houden, zijn stelselmatige investeringen nodig aan de constructie, veiligheidsvoorzieningen en technische installaties. 

We gaan voor een gefaseerde aanpak van de TEN-T-tunnels”, aldus minister Peeters. 

In een eerste fase (2022) wordt gestart met de volledige renovatie van de Vierenarmentunnel. In een tweede fase (2022-2024) wordt de veiligheid van een aantal tunnels sterk verhoogd via gerichte ingrepen. Denk maar aan de vernieuwing van de wandbekleding en verlichting in de Kennedytunnel, de vernieuwing van het vluchtconcept in de Tijsmanstunnel en de vernieuwing van de ventilatie in de Craeybeckxtunnel. Tevens wordt een eerste fase van de volledige renovatie van de Beverentunnel opgestart. In een derde fase na 2024 wordt het tweede deel van de renovatie van de Beverentunnel aangevat. De planning hiervoor is afhankelijk van het einde van de werken voor de Oosterweelverbinding.

200 miljoen euro voor renovatie tunnels

In 2020 investeerde minister Peeters reeds 17,5 miljoen euro in de aanpak van de tunnels, in 2021 komt daar nog 25 miljoen euro bij. 

“De komende drie jaar zal dit investeringsritme opgetrokken worden naar jaarlijks 50 miljoen euro”, zegt minister Peeters. “Op korte termijn ligt de focus in de verschillende renovatiedossiers op het verbeteren van de veiligheid in de tunnels”, aldus minister Peeters. “Dit is dringend nodig om de historische achterstand aan onderhoudswerken uit het verleden weg te werken en nieuwe veiligheidssystemen te implementeren. Daarenboven engageert de Vlaamse regering zich op middellange en lange termijn om alle tunnels grondig en structureel aan te pakken. De leeftijd van onze tunnels noodzaakt immers een structurele totaalrenovatie. Voor een totaalrenovatie is evenwel een langdurige sluiting van de tunnelkokers noodzakelijk en dat is in Antwerpen zonder de nieuwe en toekomstige Oosterweelverbinding allesbehalve evident.”

Niet enkel zou de langdurige sluiting van een van de tunnels (bijvoorbeeld de Kennedytunnel) tot immense verkeershinder leiden, ook op het gebied van verkeersveiligheid zou dit tot situaties leiden die niet acceptabel zijn. Zodra de werken voor de Oosterweelverbinding achter de rug zijn, kunnen grote tunnelrenovaties, inclusief langdurige volledige of gedeeltelijke tunnelsluitingen, in de Antwerpse regio worden ingepland. 

Met de werken die veiligheid van de gebruikers verbeteren, kunnen we evenwel niet wachten, vandaar dat we deze op korte termijn zullen doorvoeren.

Totaalrenovatie Vierarmentunnel

De eerste tunnel die als totaalrenovatiedossier zal worden aangepakt door AWV is de Vierarmentunnel. Dit zal op korte termijn gebeuren. 

“We hebben reeds de verlichting vernieuwd en de fysieke afsluitsystemen zullen eind 2021 ook volledig in werking zijn. Een totaalrenovatie van de Vierarmentunnel dringt zich echter op omdat deze kadert in de vereisten die opgelegd worden door de Tunnelrichtlijn. Voor deze tunnel staat een totaal renovatieproject in de steigers dat zal uitgevoerd worden in twee delen. Met als doel om tegen eind 2022 aan alle structurele eisen, zoals bepaald in de Richtlijn, te voldoen. En een volgend deel aan te pakken in 2023-2024”, duidt minister Peeters.

Inhaaloperatie voor Vlaamse infrastructuur

De investeringen in tunnels maken deel uit van een ruimer plan voor de vernieuwing van Vlaamse wegen, bruggen, tunnels en sluizen. Veel van die kunstwerken werden gebouwd in de jaren zestig en zeventig van vorige eeuw en vandaag zien we een ouderdomspiek van die infrastructuur. In totaal maakt minister Peeters deze legislatuur voor deze inhaaloperatie circa 1,8 miljard euro vrij.

Tegelijk voert het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken op vraag van minister Peeters een professioneel asset management in voor het verzekeren van een betrouwbaar, veilig en toekomstgericht mobiliteitssysteem. Asset management beheert kosten, prestaties en risico’s over de volledige levenscyclus van een brug, weg of tunnel - van de ontwerpfase tot het onderhoud. Dit leidt tot betere beslissingen voor investeringen en onderhoud, een meer betrouwbare dienstverlening en meer duurzaamheid.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief