Nieuws

4 november 2020

Vlaams-Nederlandse top 2020 – Mobiliteit

Op 4 november vond de vijfde Vlaams-Nederlandse Top plaats. Deze ontmoetingen op het hoogste politieke niveau tussen Nederland en Vlaanderen vinden sinds 2011 plaats met het oog op het verdiepen en verbreden van de samenwerking op concrete dossiers. Vlaanderen en Nederland delen sterke economische, sociale en culturele banden en gezamenlijke uitdagingen. Onze samenwerking is verankerd in tientallen verdragen en overeenkomsten; we werken samen binnen tal van thematische commissies, gezamenlijk opgerichte fondsen en instellingen. We zijn verbonden met elkaar via een vervlochten geschiedenis en werken met deze Topontmoetingen aan een gedeelde toekomst. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Peeters gaat samen met haar Nederlandse collega’s minister Van Nieuwenhuizen en Staatssecretaris Van Veldhoven voor een duurzame en verbonden mobiliteit van de toekomst.

Vlaanderen en Nederland hebben te maken met dezelfde uitdagingen op het gebied van (grootstedelijke) mobiliteit. Beide regeringen streven naar een duurzaam en digitaal mobiliteits- en logistiek systeem en opereren hierin als elkaars partners.

Gelet op de synergie tussen de op handen staande Nederlandse havennota en de Vlaamse havenstrategie stelden minister Peeters en minister van Nieuwenhuizen vast dat deze beleidsdocumenten kansen bieden op nadere Vlaams-Nederlandse havensamenwerking. Om de CO2-uitstoot in de scheepvaart te reduceren, zetten beide bewindslieden daarnaast samen in op het gebruik van alternatieve brandstoffen.

Ook het spoorvervoer kan een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van onze duurzaamheidsambities. Met het Spartacusproject wordt gewerkt aan de verbetering van het openbaar vervoer in de beide Limburgse provincies. Nederland en Vlaanderen (samen met de bevoegde federale instanties in België) werken samen in onder meer de binationale werkgroep Rail Gent Terneuzen en de internationale werkgroep 3RX (samen met Duitsland), waar de herijking van de MKBA op de agenda staat.

De Nederlandse en Vlaamse regeringen zullen Vlaamse vervoerregio’s en Nederlandse provincies ondersteunen in hun afstemming van de organisatie van grensoverschrijdend openbaar vervoer. Ook zetten Vlaanderen en Nederland zich samen in voor het bevorderen van fietsgebruik, onder meer door kennisdeling op het gebied van fietsstimulering, -veiligheid en –innovatie, en het aanbrengen van meer onderlinge cohesie tussen de fietsinfrastructuur in onze grensregio’s.

In het kader van het herstel uit de coronacrisis zetten de Vlaamse en Nederlandse regeringen in op extra investeringen, onder meer op het vlak van duurzame mobiliteit en infrastructuur. Dit biedt kansen voor publiek-private kennisuitwisseling op deze gebieden.

Tenslotte zetten de beide regeringen in op de duurzame en verbonden mobiliteit van de toekomst met het uitzetten van een richtinggevend kader voor samenwerking inzake smart mobility, door de ondertekening van het Memorandum of Understanding inzake ’Cross-border cooperation to support Smart Mobility and New Communication Services’. Als eerste invulling geldt het Europees gesubsidieerde (onderzoeks-)project ‘5G Blueprint’, dat in september 2020 van start is gegaan. Het grensoverschrijdend inzetten op mobility as a service (MaaS), waarvoor een Vlaams-Nederlandse werkgroep ‘standaardisatie’ opgericht zal worden, geeft tevens invulling aan de inzet voor een duurzame en verbonden mobiliteit. 

Het bespoedigen van de beschikbaarheid van snellaadinfrastructuur en een verbetering van snellaadvoorzieningen op internationale autoroutes in Europa, zoals de e-route du Soleil, is tevens een thema waarop Vlaanderen en Nederland samen werken. Hierbij wordt ook actief ingezet op het bevorderen van de toegankelijkheid en transparante informatie voor de consument (locatie, beschikbaarheid, prijzen) daarvoor wordt er actief gezocht naar de samenwerking met de Europese Unie en buurlanden.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief