Nieuws

11 december 2020

Vlaamse Regering keurt startbeslissing van het complex project ‘Oostelijke Verbinding’ Haventracé goed

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir geven het startschot voor het complex project ‘Oostelijke Verbinding’ Haventracé met de goedkeuring van de startbeslissing. Dit opent het proces om op een geïntegreerde manier te komen tot het voorkeursbesluit over het Oostelijke traject van het Haventracé. Met deze beslissing zijn alle projecten op het toekomstig Haventracé formeel van start gegaan.

Voor de realisatie van het Haventracé oost wordt een complex project ‘Oostelijke Verbinding’ opgestart. Deze geïntegreerde aanpak betekent een tijdswinst binnen de latere fases van uitvoering. Met de goedkeuring van de startbeslissing kan alvast de onderzoeksfase van start gaan. In deze fase is het de bedoeling is om de beste oplossing te filteren uit de mogelijke alternatieven, die dan uiteindelijk neergeschreven wordt in het voorkeursbesluit.

Het Complex Project heeft als algemene doelstelling het oostelijk traject van het Haventracé te realiseren in functie van de verbetering van de hoofdontsluiting van de haven van Antwerpen en om langsheen de noordelijke R2 het doorgaand verkeer zoveel mogelijk om de stad te leiden. Daarnaast zullen ook alle opties nagegaan worden om deze weginfrastructuur te integreren met de infrastructuur voor duurzame modi, waaronder spoor en fietsnetwerken. Hiernaast is het de doelstelling om met de aanleg van het Haventracé de omgevingskwaliteit en leefbaarheid in de stedelijke woonkernen van Antwerpen te verbeteren.

Het betreft volgende infrastructuurprojecten:

  • De optimalisatie van de A12 en de realisatie van de Nx
  • Een nieuwe verbindingsweg, de A102, tussen E313 en de knoop A12/E19
  • De verbetering van de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost (R1)
  • Tramlijn gebundeld met de E313
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Met het complex project ‘Oostelijke verbinding’ beogen we een pakket aan maatregelen en ingrepen die de omgevingskwaliteit in de brede regio moet verbeteren. Met de Vlaamse regering hebben we nu de startbeslissing goedgekeurd waarin de verschillende doelstellingen inzake infrastructuurbouw, leefbaarheid, omgevingskwaliteit, klimaatrobuustheid en maximale co-creatie verankerd.”

Met het complex project ‘Oostelijke verbinding’, waarvan het Agentschap Wegen en Verkeer de trekker zal zijn, zullen alle projecten en aanpassingen tussen de E313 vanaf Ranst en de Tweede Tijsmanstunnel, gezamenlijk en geïntegreerd aangepakt worden in de fases die de uiteindelijke uitvoering voorafgaan. Eerder besliste de Vlaamse Regering al om met de Tweede Tijsmanstunnel en de aansluiting met de E34, de zogenaamde Knoop E34 – West, van start te gaan. Met deze beslissing voor complex project ‘Oostelijke verbinding’ gaan ook de overblijvende projecten op de oostelijke kant van het Haventracé van start.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Antwerpen is een belangrijk logistiek en economisch knooppunt in Europa. De belangrijke economische clusters in de regio produceren samen één derde van het bbp in Vlaanderen. Ruim 60 % van de Europese koopkracht bevindt zich binnen een straal van 500 kilometer rond Antwerpen. Dat we samen werk maken van een verbeterde ontsluiting van de Antwerpse regio en tegelijk de leefbaarheid van de Vlaming verbeteren is de win-win die Vlaanderen nodig heeft”.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief