Nieuws

21 mei 2021

Lydia Peeters zorgt voor tonnageverhoging voor transportsector

Binnenkort mogen op Vlaamse wegen, onder welbepaalde omstandigheden, transporten gebeuren met een maximale toegelaten massa (MTM) tot 50 ton. Dat heeft de Vlaamse Regering vandaag principieel goedgekeurd. “De verhoging van 44 naar maximaal 50 ton komt er na overleg met de transportsector”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “We verhogen hiermee de efficiëntie van het transport en verminderen de impact op het verkeer en het milieu.” Om dergelijke massa te vervoeren, moeten transporteurs voldoen aan meerdere strenge voorwaarden. Die zijn noodzakelijk om onze infrastructuur te beschermen en de verkeersveiligheid te garanderen.

De toegestane afmetingen en massa’s voor vrachtwagens en zware aanhangwagens worden door Europa bepaald, maar de lidstaten mogen daarvan afwijken op hun grondgebied. In België is dat een bevoegdheid van de gewesten. Wallonië besliste al in 2018 om voertuigcombinaties tot 50 ton toe te laten. Ook in Nederland is dat al enige tijd het geval. 

“Vlaanderen kiest er nu ook voor, maar legt eigen accenten op het gebied van veiligheid en milieu”, zegt Lydia Peeters. “We houden rekening met onze Vlaamse bouwmethoden en infrastructuur. Daarnaast verplichten we de modernste veiligheidstechnologieën.”

De tonnageverhoging is niet voor alle transporten opportuun of interessant. Maar transporteurs krijgen nu wel de mogelijkheid om meer massa via één transport te vervoeren.

De tonnageverhoging voor vrachtwagens is twee keer goed nieuws. Gespecialiseerde bedrijven zijn al langer vragende partij om de tonnageregels af te stemmen op de ons omringende regio’s. We zullen ook minder vrachtwagens de weg op moeten sturen wat de mobiliteit ten goede komt”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Specifieke aandacht voor milieuvriendelijke voertuigen

Klassiek aangedreven voertuigen krijgen in de nieuwe wetgeving een maximale toegelaten massa (MTM) tot 48 ton. Voor milieuvriendelijke en emissievrije voertuigen is een tonnageverhoging tot maximaal 50 ton toegelaten. 

“We maken dat onderscheid doelbewust omdat milieuvriendelijke technologie, zoals batterijen, in deze voertuigen voor extra gewicht zorgt”, zegt Lydia Peeters. “We willen met dat nieuwe ontwerp ons transport verder verduurzamen en vergroenen, en zo werk maken van een betere luchtkwaliteit. Vanaf 2031 zullen alleen nog emissievrije voertuigen een MTM hoger dan 44 ton krijgen. We verwachten dat tegen dan al meer vrachtwagens op alternatieve brandstoffen zullen rijden.”

Strenge voorwaarden

Om een maximale toegelaten massa van 48 ton te hebben, moet de sleep (een groep voertuigen die aan elkaar gekoppeld zijn om door één en dezelfde kracht voortbewogen te worden) voldoen aan meerdere voorwaarden.

  • Alle assen van de sleep moeten uitgerust zijn met een luchtvering (of een gelijkwaardig veringssysteem).
  • De minimale afstand tussen het midden van de wielen is 1,30 meter.
  • Het gebruik van een aanhangwagen met centrale assen is niet toegestaan.
  • Het voertuig moet uitgerust zijn met Adaptive Cruise Control (ACC). Op die manier wordt de juiste tussenafstand met voorliggers gerespecteerd.
  • De datum van de eerste indienststelling van het trekkende voertuig is maximaal 8 jaar bij emissievrije voertuigen. Voor de voertuigen die niet emissievrij zijn, wordt die maximale leeftijd verlaagd naar 4 jaar zodat ze voldoen aan de recentste milieu- en veiligheidsnormen.

Daarnaast zijn er ook specifieke voorwaarden waar de bestuurder zich aan moet houden wanneer hij een massa van meer dan 44 ton vervoert. Door het toepassen van de brugformule op de sleep én op de verschillende onderdelen (trekker en getrokken gedeelte) van deze combinatie, worden de lokale zware lasten voldoende gespreid. Om de belasting op de bruggen te beperken, moet de bestuurder te allen tijde minstens 15 meter afstand houden met een voorligger die zwaarder is dan 3,5 ton. Het is belangrijk dat deze afstand ook in een file gerespecteerd wordt.

Alvast een stap in de goede richting. Febetra is blij dat de Vlaamse regering effectief werk maakt van de tonnageverhoging die in het regeerakkoord opgenomen is. De nieuwe regels zullen alvast een positieve impact hebben zowel op het milieu, als op de mobiliteit. De binnenvaart en het spoor hoeven alvast niet te vrezen voor een reverse modal shift. Integendeel, Febetra is ervan overtuigd dat de nieuwe regels ook de multimodaliteit ten goede zullen komen”, aldus Philippe DEGRAEF Directeur Febetra.
Dat we binnenkort ook op Vlaamse wegen meer dan 44 ton mogen vervoeren, is een belangrijke stap vooruit. Met gelijkaardige regels in Wallonië en Nederland zijn er zeker opportuniteiten. Bovendien is het milieu en de mobiliteit gebaat bij minder voertuigen die meer kunnen vervoeren”, aldus Freija Fonteyn Adjunct-directeur Transport en Logistiek Vlaanderen.

Geen supertrucks

Deze tonnageverhoging staat los van het proefproject dat Vlaanderen voert rond LZV’s: lange en zwaardere voertuigen, in de volksmond beter gekend als ‘supertrucks’ of ‘ecocombi’s’’. LZV’s zijn tot 25,25 meter lang, hebben een totale massa tot 60 ton en mogen in Vlaanderen slechts op een beperkt aantal trajecten rijden. De doelstellingen van beide projecten zijn natuurlijk wel gelijkaardig: het wegtransport efficiënter maken en het aantal afgelegde kilometers door vrachtwagens verminderen. Zo daalt de drukte op de weg, gebeuren er minder ongevallen en wordt de impact op het milieu kleiner.

Verdere stappen

Het ontwerp wordt nu voorgelegd voor advies aan de raadgevende commissie administratie-nijverheid, de MORA en de Raad van State. Na het verwerken van het advies kan de Vlaamse Regering het ontwerp definitief goedkeuren.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief