Nieuws

22 april 2022

Vlaamse Regering neemt definitief besluit over tracé Noord-Zuid

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, maakten op vrijdag 22 april belangrijk nieuws bekend: het voorkeursbesluit van het Complex Project Noord-Zuid Limburg werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. “Wat 50 jaar lang niet gelukt is, lukt nu wel”, stellen de ministers. “Eindelijk is er een oplossing voor het belangrijkste mobiliteitsdossier in onze provincie: er komen twee tunnels onder de Grote Baan in Houthalen-Helchteren en we zetten volop in op hoogwaardig openbaar vervoer via een elektrische trambus van Noord-Limburg tot in Hasselt in een vrije bedding”, aldus minister Peeters.

Vlaams minister Lydia Peeters: “Een historische dag voor Limburg! Velen zullen het pas geloven wanneer de schop werkelijk de grond in gaat, maar dit is onmiskenbaar een doorslaggevende beslissing. We zijn tot een concrete en duurzame oplossing gekomen voor hét belangrijkste mobiliteitsdossier van Limburg. Hiermee zorgen we voor een vlotte Noord-Zuidverbinding. Daarnaast wachten we niet tot 2024 om de verkeersveiligheid te verhogen, maar voeren we nu al enkele deelprojecten uit op het terrein. Denk o.a. aan de vernieuwing van de fietspaden langs de Grote Baan, de fietsbrug in Helchteren en we starten binnenkort ook aan de betere (fiets-)ontsluiting van Centrum-Zuid.”

Alle reacties uit openbaar onderzoek uitvoerig geanalyseerd en beantwoord

Tijdens het openbaar onderzoek, dat liep van 22 december 2021 tot en met 19 februari 2021, werden er 54 reacties ingestuurd. Hieruit kwamen 17 onderbouwde bezwaren onder andere van lokale besturen (2), middenveldorganisaties (7), individuele burgers (5) en actie- en buurtcomités (3). Alle reacties werden grondig geanalyseerd en er werden al heel wat gesprekken gevoerd. De meeste reacties spraken zich louter uit voor of tegen het voorkeuralternatief, zonder nadere argumentatie. “Daarnaast wordt in tal van reacties een appreciatie uitgesproken voor de open en geïntegreerde procesaanpak. Ook hieruit blijkt dus het grote draagvlak voor het gekozen voorkeursalternatief”, aldus minister Peeters. De andere reacties bevatten vragen over de oost-westverbindingen, het aantal baanvakken, de capaciteit van de tunnels, en de impact van het voorkeursalternatief. Alle reacties werden uitvoerig beantwoord in de antwoordennota die, samen met het voorkeursbesluit en de andere documenten op www.noordzuidlimburg.be te vinden is.

Op basis van die antwoordennota maakte de Vlaamse Regering nu de definitieve beslissing.

Voorkeursalternatief is een totaaloplossing

Het resultaat is dus gekend: er komen twee tunnels onder de Grote Baan in Houthalen-Helchteren voor het doorgaande verkeer. Voor het hoogwaardig openbaar vervoer wordt een trambus voorzien van Noord-Limburg tot Hasselt in een vrije bedding. Maar dit dossier gaat over meer dan mobiliteit alleen.   

“Deze oplossing is er alleen maar kunnen komen dankzij de samenwerking en dialoog met alle belanghebbenden”, stelt minister Peeters. In de procedure Complexe Projecten zijn multidisciplinair werken, dialoog en participatie belangrijke principes. We hebben alle belanghebbenden mee aan de tekentafel gebracht, vanaf dag één. Het resultaat is een sterk en robuust dossier waar met heel veel standpunten is rekening gehouden en dat ook een groot draagvlak kent.’’ 

Uitwerkingsfase start op

Minister Peeters wil zo snel mogelijk naar de realisatie van het project: “Een oplossing voor de Noord-Zuid stond al in verschillende verkiezingsprogramma’s van veel partijen. Vandaag kunnen we hier eindelijk een belangrijke mijlpaal afvinken, dit is bijzonder goed nieuws voor de toekomst van onze provincie. De focus verleggen we vanaf vandaag ook naar een concreet en uitvoerbaar project tegen 2024. In de volgende fase worden de uitvoeringswijze bepaald, de vergunningen voorbereid en wordt er verder onderzocht hoe we omgaan met de impact van het voorkeursalternatief op onder andere het omliggende wegennet. In 2024 starten de voorbereidende werken, een datum waar ik blijf over waken, zodat we die timing halen.

Begeleiding bewoners en handelaars Grote Baan wordt verdergezet

Het definitieve voorkeursbesluit brengt ook voor bewoners, eigenaars en handelaars langs de Grote Baan eindelijk zekerheid. 

De realisatie van het voorkeursalternatief treft heel wat bewoners en handelaars hoofdzakelijk aan de oostzijde van de Grote Baan. Hier moet extra ruimte gecreëerd worden voor de realisatie van een tunnel. Als Vlaamse overheid en in nauw contact met de gemeente Houthalen-Helchteren zijn we hier niet licht over gegaan”, aldus ministers Peeters. “Tegelijkertijd kunnen we niet ontkennen dat de jarenlange onzekerheid ook nefast was voor heel wat eigenaars en ondernemers langs de Grote Baan. Er was een grote vraag naar duidelijkheid. Met de beslissing die we vandaag in de schoot van de Vlaamse Regering hebben genomen, kunnen we nu met een positieve blik naar de toekomst kijken.”

Het is belangrijk om de eigenaars en bewoners van de woningen en gebouwen die waarschijnlijk getroffen worden te begeleiden in dit traject. Daarom hebben heeft De Werkvennootschap een plan van aanpak opgesteld. De gesprekken die sinds oktober 2021 met de verschillende mensen werden gevoerd, zijn een eerste stap van dat plan van aanpak. Eerstdaags ontvangen deze mensen opnieuw een persoonlijke brief in de bus met meer informatie over het verwervings- en begeleidingstraject.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief