Nieuws

21 september 2020

Vlaamse Task Force droogte start aan uitvoering Blue Deal

De Vlaamse regering voert met haar Blue Deal de strijd tegen droogte en waterschaarste op. Een intensief plan met grootschalige investeringen, regelgevende wijzigingen en meer dan 70 maatregelen wordt de komende jaren uitgerold. Vandaag kwam voor het eerst de high level Taskforce Droogte samen, die de uitvoering van de Blue Deal in goede banen moet leiden.

Vlaanderen wordt de laatste jaren steeds meer geconfronteerd met de gevolgen van droogte. Van alle OESO-landen scoort Vlaanderen op drie na het slechtste op het vlak van waterbeschikbaarheid. Daarom besliste de Vlaamse regering te starten met een heuse Blue Deal die meer dan 70 concrete acties bundelt die Vlaanderen klaarmaken voor de droogte van morgen.

Wetenschappers mee aan boord

“Extra moerassen en natte graslanden, de strijd tegen lekverliezen, de ontharding van onze steden, meer grootschalige infiltratie- en bufferbekkens, circulair watergebruik in landbouw en industrie, noem maar op. Met deze Blue Deal slaat Vlaanderen resoluut de weg in van minder verharding, meer vernatting en natuur en maximaal circulair watergebruik. Dit is de Blue Deal die Vlaanderen nodig heeft”, zegt Demir.

Om de uitvoering van de Blue Deal op het terrein te garanderen, werd een high level Task Force Droogte in het leven geroepen, waar naast de bevoegde ministers en de provinciegouverneurs ook professor Patrick Willems (KU Leuven) en prof. dr. Marijke Huysmans (VUB en KU Leuven) deel van uitmaken.

De Taskforce kwam vanmorgen een eerste keer samen en startte met een analyse en aanbevelingen vanuit de wetenschap. Er werd ook beslist om een vertegenwoordiger van de Vereniging van Vlaamse Provincies en prof. Patrick Meire (uAntwerpen) deel te laten nemen aan de taskforce gezien hun expertise in waterbeheer en droogte.

Voltallige regering zet schouders onder Blue Deal

Ook viceministerpresidenten Hilde Crevits en Bart Somers en Vlaams minister Lydia Peeters maken de Blue Deal mee mogelijk.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters ziet ook een belangrijke taak weggelegd voor De Vlaamse Waterweg: “In periodes van waterschaarste speelt onze waterwegbeheerder een sleutelrol. Door het op peil houden van onze waterwegen verdedigen we niet alleen het economisch belang van de binnenvaart, maar zorgen we er ook voor dat de bevoorrading van een aantal van onze drinkwatermaatschappijen niet in het gedrang komt. Door gegroepeerd te schutten, het inzetten van pompinstallaties en terugdringen van lekverliezen houden we onze waterwegen nu al maximaal op peil. Maar het kan nog beter. Met een structurele verhoging van het onderhoudsbudget en van het investeringsbudget voor de Sigmaplan-projecten versterken we de rol van De Vlaamse Waterweg verder”.
Viceminister-president en Vlaams minister van economie en landbouw Hilde Crevits benadrukt dat de Blue Deal de landbouwsector en de industrie als belangrijk onderdeel ziet van de oplossing: “De voorbije jaren was er veel droogte en dat heeft gevolgen voor vele bedrijven, waaronder onze land- en tuinbouwers. Het brengt bovendien ook risico’s met zich mee voor onze watergevoelige industrie. Water is een schaars goed waarmee we zorgzaam moeten omspringen. Het is positief vast te stellen dat de investeringen in waterbesparende projecten in landbouwgebied de voorbije jaar sterk stegen. Daarnaast zal ik ook een nieuw initiatief nemen om via onderzoek en innovatie onze kennis en expertise rond water en droogte te versterken, en om zo betere oplossingen te formuleren. Via innovatie maken we ons watersysteem duurzamer en robuuster.”
Viceminister-president en Vlaams minister van binnenlands bestuur Bart Somers is tevreden dat de belangrijke rol van de lokale besturen inzake de uitdagingen rond droogte en water wordt erkend en versterkt: “Omdat zij als bestuur het dichtst bij de burger staan en het beste zicht hebben op de maatregelen op het terrein krijgen ook zij ondersteuning om hun voorbeeldrol waar te maken. Ze zijn onze eerste partners om de openbare ruimte te ontharden. Omdat water een waardevol goed is, zijn zij belangrijke ambassadeurs om hun burgers daarvan mee te overtuigen, te sensibiliseren en te stimuleren ”.

De leden van de Taskforce worden ondersteund door de droogtecoördinator van de Vlaamse Milieumaatschappij, Aquaflanders, De Vlaamse Waterweg en Aquafin bij de verdere uitwerking.

Vlaanderen neemt de handschoen op

“De Vlaamse regering besliste op 17 juli al dat de Blue Deal en haar grootschalige investeringen een belangrijk onderdeel zullen vormen van de Vlaamse relance. Veel van de maatregelen uit deze Blue Deal omvatten belangrijke ingrepen op het terrein, waarvoor de inzet van aannemers, grondwerkers, bouwondernemingen en technologieleveranciers essentieel is. De Vlaamse regering zal die handschoen dan ook opnemen de komende weken”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief