Nieuws

3 december 2019

Zeven definitieve alternatieven voor Noord-Zuid in februari 2020 op tafel

Dinsdag besprak Studio NZL zeven verschillende alternatieven voor de Noord-Zuid met de verschillende belanghebbenden in een werksessie en met de ambtelijke stuurgroep. Ook de aanpak van het geïntegreerd onderzoek om te komen tot een breed gedragen voorkeursalternatief voor de Noord-Zuid Limburg kwam aan bod.

Marijn Struyf, woordvoerder van De Werkvennootschap, die het studietraject coördineert: "Er is goed doorgewerkt. Na een aantal vooronderzoeken, 2 intensieve cocreatieweken, diverse werksessies en verschillende overlegmomenten met een grote groep belanghebbenden lagen er eind september 4 toekomstbeelden op tafel. Die toekomstbeelden hebben we nu verfijnd tot 7 alternatieven die we in detail willen onderzoeken op hun effecten. Tegelijk blijven we voortdurend in gesprek.

In februari 2020 is de Alternatievenonderzoeksnota (AON) klaar die de verschillende alternatieven en de onderzoeksmethodiek omschrijft. In maart 2020 start dan de officiële raadpleging. Hiervoor worden langs verschillende gemeenten informatierondes georganiseerd. Daarbij kan iedereen kennis nemen van de stand van zaken en van de volgende stappen. Wie dat wenst kan dan ook formeel reageren.

Ook openbaar vervoer, natuur en kernversterking worden verder onderzocht

Maar liefst 7 alternatieven zullen in de loop van 2020 in detail onderzocht worden. Het gaat om verfijningen van de 4 toekomstbeelden die eind september werden gepresenteerd.

Marijn Struyf, woordvoerder van De Werkvennootschap: "Voor het wegverkeer (N74) kijken we niet alleen naar oplossingen op de Grote Baan zelf, maar ook naar westelijke en oostelijke omleidingen. We doen dit steeds in combinatie met oplossingen voor het openbaar vervoer tussen Pelt en Hasselt. Dit kan bijvoorbeeld via een tram op de Grote Baan of een trein op de oude spoorbedding van lijn 18. We gaan momenteel uit van 7 alternatieven. Als blijkt dat er nog andere slimme combinaties mogelijk zijn, dan gaan we die zeker bekijken.”

De onderzoeksmethodiek wordt eveneens gedetailleerd omschreven in de AON. Niet alleen de mobiliteits- en milieueffecten komen aan bod, maar evengoed de ruimtelijke aspecten, de kansen voor natuur, economie en kernversterking, de leefbaarheid van de betrokken gemeenten. Ook de kosten en baten van de verschillende alternatieven zullen nauwkeurig worden bestudeerd.

Nieuwe inforonde naar inwoners vanaf maart 2020

De alternatieven en onderzoeksvragen worden neergeschreven in een Alternatievenonderzoeksnota (AON), waarop iedereen in maart 2020 kan reageren. Dat is zo bepaald in de procedure van de complexe projecten. Struyf: "Van bij de start in 2018 is ervoor gekozen om een participatief traject op te zetten. We willen ook in deze fase iedereen goed informeren en de kans geven om te reageren en aanvullingen te formuleren. Daarom voorzien we in het voorjaar van 2020 een tussentijdse informatieronde. Tijdens een aantal infomomenten geven we een toelichting over de stand van zaken en is er ruimte om te reageren. We gaan dan in gesprek met de inwoners over het te voeren onderzoek, de onderzoeksvragen, tussentijdse resultaten en de alternatieven die momenteel op tafel liggen."

Minister Lydia Peeters: “verheugd met deze stap”

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters reageert tevreden: “Ik ben verheugd met deze volgende stap in het proces. We kunnen echt van start gaan nu een aantal alternatieven worden voorgesteld na een jaar van intensieve voorbereiding en samenwerking. Dit onderstreept eens te meer het participatieve karakter van het volledige project. Hierop zullen we ook in de volgende fases blijven inzetten tot de Noord-Zuidverbinding gerealiseerd is.”

Voorkeursalternatief tegen voorjaar 2021 maar 'winsten' starten eerder

Eind 2020 zal het geïntegreerd onderzoek afgerond zijn. Begin 2021 zal dit verwerkt worden in een ontwerp-voorkeursbesluit, waarvoor een openbaar onderzoek zal worden georganiseerd. Daarna wordt één breed gedragen voorkeursalternatief voorgelegd aan de Vlaamse Regering, die dan finaal zal beslissen. In de tussentijd wordt al werk gemaakt van de zogenaamde 'winsten'. "Voor een aantal ingrepen moeten we niet wachten op de beslissing over het voorkeursalternatief. Denk maar aan de kruising van de fietssnelweg F74 met de Grote Baan (N74) ter hoogte van Helchteren-Noord, een betere ontsluiting van het bedrijventerrein Centrum-Zuid, of meer veilige oversteekpunten op de Grote Baan in Houthalen-Helchteren.” aldus Marijn Struyf.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief